تیتر روزنامه پرسپولیس بعد هر بازی لیگ:

هفته اول : قهرمان وارد میشود...
ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻡ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﮐﻦ!!!
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮﻡ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ !!! 
ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ !!!
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺲ ﮐﻦ !
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ نیار!!!
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺗﻦ ﻟﺸﺖ ﺭﻭ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺪﻩ !!!
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻤﺘﺎ !!!!
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ شورشو در آوردی!!
ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻫﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ : ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ!
تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394 | 08:04 بعد از ظهر | نویسنده : لیلا @leila.biabani | نظرات